Det enda varaktiga är förändring.Buddha

Fastighetsförvaltning

Vi erbjuder konsult- och servicetjänster inom fastighetsförvaltning av högsta kvalitet. Kortsiktiga engagemang av erfarna verkställande ledare för att hantera ett visst projekt, program, problem eller långsiktiga åtaganden inom drift och underhåll.

Vi tillhandahåller

 • Fastighetsdrift.
 • Servicetjänster.
 • Teknisk förvaltning.
 • Kommersiell Fastighetsförvaltning
 • Projektledning.

LÄS MER
Fastighetsförvaltning

Vi ökar din förmåga till framgång

VI ÖKAR DIN FÖRMÅGA TILL FRAMGÅNG

En effektiv organisation, relevanta processer, talangfulla människor och en positiv företagskultur är nödvändigt för att nå framgång på alla marknader.

Vi skapar

 • Arbetsredskap
 • Förutsättningar
 • Positiv organisationskultur

LÄS MER

REKRYTERING

Vårt grundliga och professionella förhållningssätt till rekryteringsprocessen säkerställer att våra klienter inte bara ges möjlighet att utse de mest lämpade kandidaterna som besitter relevanta erfarenheter, utan också har personligheter för att stödja våra klienters företagsstrategier, kulturer och värderingar.

Vår rekryteringsprocess innefattar


 • Analys
 • Listning
 • Kvalitétssäkring

LÄS MER
Rekrytering

Utvärdering

UTVÄRDERING

Bedömningar och utvärderingar ger stödinformation om en individs kunskaper och färdigheter. Oavsett om bedömningen används för att informera rekryter eller assistera i successionsplanering, har en grundlig bedömning av personalen även ett stort symboliskt värde, eftersom det bekräftar att företaget vill ge alla medarbetare möjligheter att visa sin styrka och förmåga att lyckas.

Vi gör

 • Psykometriska tester.
 • Personlighetsprofilering.
 • 360 graders bedömningar.

LÄS MER

COACHING & MENTORSKAP

Vår kunskap kan delas och överföras till andra personer genom aktiv coaching och mentorskap. Genom att instruera, informera, och kanske till och med direkt vägleda en individ till och genom en professionell karriär, mot ett personligt mål, eller bara en ökad självkännedom och förtroende i hans eller hennes kunskaper och färdigheter.

Vi ger

 • Vägledning
 • Kunskap
 • Självinsikt


LÄS MER
Coaching & mentorskap

Organisation

ORGANISATION

Vi assissterar med allt från enskilda organisatoriska förändringar och analyser, till färdiga förslag på kompletta organisationer baserat på din affärsidé eller affärsplan.

Vi arbetar med

 • Strukturer, processer och roller.
 • Kompetensplacering
 • Management Audit (HR due diligence)

LÄS MER

AFFÄRSUTVECKLING

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer. Ofta talas det om affärsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar.

Vi assisterar med

 • Vision, mål, strategi
 • Optimera utvecklingsprocesser
 • Analys


LÄS MER
Affärsutveckling

Affärsöverlåtelse

AFFÄRSÖVERLÅTELSE

Förutom att rekrytera toppkompetens och befattningshavare är vår sökmetod lika effektiv när det gäller att identifiera lämpliga mål eller partners för joint ventures, fusioner, förvärv, avyttringar och diversifiering.

Vi kan

 • Förvärv av avyttringar.
 • Mål för fusioner och förvärv.
 • Rådgivning och avtal för MBO.

LÄS MER

KOMMUN & LANDSTING

Det är, och har alltid varit en utmaning att överbrygga och tolka språket mellan politiker och tjänstemän. Vi har stor erfarenhet av politiskt och värdegrundsbaserade organisationer och vår kunskapsbas finns på alla nivåer inom kommun och landsting. Från den minsta förvaltningen till kommun eller landstingsstyrelse.

Vi arbetar med

 • Sysslomannaskap
 • Avsiktsförklarings-principen
 • Konsekvensanalyser


LÄS MER
Kommun & landsting

Affärsöverlåtelse

Management Audit

Vi utvärderar styrkor och svagheter hos nyckelpersoner och anställda mot bolagets strategi och affärsmässiga mål. Vi ger våra klienter tydliga rekommendationer om hur man kan förbättra strukturen på organisationen och utförandet av sina nyckelpersoner.

Vi belyser

 • Styrkor och svagheter.
 • Förändringsbehov.
 • Humankapital.

LÄS MER

Fastighetsförvaltning

Vi erbjuder konsult- och servicetjänster inom fastighetsförvaltning av högsta kvalitet. Kortsiktiga engagemang av erfarna verkställande ledare för att hantera ett visst projekt, program, problem eller långsiktiga åtaganden inom drift och underhåll.

Vi tillhandahåller

 • Fastighetsdrift.
 • Servicetjänster.
 • Teknisk förvaltning.
 • Kommersiell Fastighetsförvaltning
 • Projektledning.

LÄS MER
Fastighetsförvaltning